• Božidara Petranovića 1, Zadar
  • Telefon: +385 (0)23/551-175
  • E-mail: info@icua.hr
eu_fonds
Home

Renovation project

Name of the project: Renovation of the complex of former church and monastery of St Nicholas in Zadar

Specific goal of the project: Increasing employment and tourism expenditures by improving cultural heritage

Applicant: International Centre for Underwater Archaeology in Zadar

Partner: Zadar City Tourist Board

Initial project implementation period: May 1, 2020 - December 31, 2023

The project was financed with the EU grant within the Operational Program "Competitiveness and Cohesion 2014-2020"

Total project value: HRK 29,985,487.36

• Approved grant: HRK 25,487,664.25 (85%)

Beneficiary fund: HRK 4,497,823.11 (15%)

Summary of the project: The purpose of the project is the renovation and valorization of the complex of former St Nicholas church and monastery in Zadar with the aim of expanding the number of new employees in the tourism sector and increasing the expected number of cultural heritage visitors. The project is co-financed by the Croatian Ministry of Culture and Media.

The project ''Renovation of the complex of former church and monastery of St Nicholas in Zadar'' will ensure the renovation of existing and construction of new premises of the International Centre for Underwater Archaeology in Zadar (ICUA Zadar), equipping and adapting them to new facilities with the primary purpose of improving the cultural, educational and scientific segment of the Centre and enforcing other necessary activities. The implementation of the project will contribute to sustainable tourism and economic growth through the valorization of cultural heritage.

The project contributes to social and economic development of the city of Zadar, making it a recognizable tourist destination through the restoration and reconstruction of the cultural heritage of Zadar. With the realization of this project, the city of Zadar will get a renovated monumental building in the historical part of the city (peninsula), and will enrich the city's cultural offer with the aim of increasing the number of employees in the tourism sector as well as increasing the number of visitors in protected immovable cultural properties.

The project activities include several phases. The first phase includes infrastructural investments in cultural heritage, followed by furnishing brand new ICUA Zadar facilities and development of new cultural, scientific and educational contents.

As a regional coordinator, Zadar County Development Agency ZADRA NOVA, in cooperation with the applicant, prepared and registered the project and participates in its implementation. The Agency's involvement in this project is faciliated by the programme ZADRA NOVA ZA VAS (ZADRA NOVA FOR YOU), through which the work of the Agency's employees is financed, and the preparation and implementation services do not create a financial burden for the applicant and the partner. The project is co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF), within the Operational Program ''Competitiveness and Cohesion 2014-2020''.

Project activities:

• Infrastructural investments in cultural heritage - construction works related to the protection, restoration and revitalization of immovable cultural property cataloged in the Register of cultural property

• Equipping new premises of the International Center of Underwater Archaeology in Zadar

• Development of new cultural, scientific and educational contents

• Promotion of horizontal principles

•Project management

• Promotion and visibility

The project envisages investing in adaptation and development of new cultural, scientific and educational contents in the premises of renovated and valorized complex of St Nicholas in Zadar, which will directly or indirectly enrich the tourist offer of the city of Zadar and beyond.

The implementation of new contents is attainable because of renovating, constructing and furnishing newly established premises of the International Centre for Underwater Archaeology in Zadar (ICUA Zadar), the direct consequence of which is the creation of adequate spatial units. Through infrastructure investments, the valorization of protected cultural property itself represents modern, innovative and, above all, unique cultural and tourist content in the city of Zadar. The renewed cultural heritage will allow reasonable accommodation of employees, it will provide cultural contents, better protection and presentation of underwater archaeological heritage and the ICUA Zadar educational and scientific activities development. As a result, it will improve the promotion and presentation of already existing features, and will also permit the creation of additional contents.

Newly established cultural, scientific and educational contents are divided into three categories:

1. Scientific: At the newly-built Pavilion space and renovated facilities of the former church of St Nicholas in Zadar, the scientific activities of the Centre will take place. The organization and implementation of a multi-day scientific meeting in the field of underwater archaeology and other related scientific disciplines are planned. The existing ICUA Zadar professional staff, due to its long-term experience and existing networking, will gather the international team of leading specialists and, in cooperation with the Zadar City Tourist Board, will organize a scientific meeting with the aim of promoting underwater archaeology and strengthening the capacity of ICUA's employees, students, professors from the University of Zadar, colleagues at local and national level. This activity resulted with the organization of scientific conference, publication of procedings and training of the professional ICUA Zadar staff as well as the wider scientific community.

2. Educational: At the newly-built Pavilion space and renovated facilities of the former church of St Nicholas in Zadar, the educational activities for children (primary school) will take place through interactive workshops. It is planned to carry out a special multi-day program during school holidays within the framework of experimental archaeology activities. For the purposes of defining the ICUA Zadar sustainable educational program, it is intended to engage an external expert who would create the educational and creative content development plan by the end of the project implementation. This activity resulted with the organization of two children's workshops (up to 25 children per workshop) and the creation of the plan of action for the ICUA Zadar experimental archaeology workshops in the renovated complex of St Nicholas in Zadar.

3. Cultural tourism: At the renovated facility of the former church of St Nicholas, activities related to the presentation of underwater cultural heritage are planned in the form of a permanent presentation of underwater archaeology activities, as well as temporary exhibitions of additional contents linked to staging of underwater archaeological heritage research. For the need of an innovative and interactive presentation adapted to all ages and target groups, the capacity of the former church will be equipped with tactile screens and interactive panels in the form of an exhibition gallery that will include: educational content connected to the history of underwater archaeology, presentation of the ICUA Zadar activities, current activities and progress of St Nicholas complex renovation. The video materials will be developed in accordance with promotion and visibility activities and will be presented in the exhibition gallery in the long run. This activity resulted with displayed archaeological heritage and shown work of the International Centre for Underwater Archaeology in Zadar, as well as timeline display of the presence of St Nicholas complex in Zadar.

Ime projekta: Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru

Specifični cilj projekta: Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine

Prijavitelj: Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru

Partner: Turistička zajednica grada Zadra

Inicijalno trajanje razdoblja provedba projekta: 1. svibnja 2020. – 31. prosinca 2022.

Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Europske Unije unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Ukupna vrijednost projekta: 29.985.487,36 kn

  • Bespovratna sredstva: 25.487.664,25 kn (85%)
  • Sredstva korisnika: 4.497.823,11 kn (15%)

Sažetak projekta: Svrha projekta je obnova i valorizacija kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru s ciljem povećanja broja novozaposlenih u turističkom sektoru te porastom očekivanoga broja posjetitelja kulturne baštine. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija.

Projektom Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru osigurat će se obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA Zadar), opremanje istih te njihova prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unaprjeđenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta Centra kao i realizacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu. Provedbom projekta doprinijet će se održivom turističkom i gospodarskom razvoju kroz valorizaciju kulturne baštine.

Projekt doprinosi društveno–gospodarskom razvoju grada Zadra čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem kroz obnovu odnosno rekonstrukciju kulturne baštine PU Zadar. Realizacijom ovog projekta grad Zadar će dobiti obnovljenu monumentalnu građevinu u povijesnom dijelu grada (poluotok), te će obogatiti kulturnu ponudu grada sa svrhom povećanja broja zaposlenih u turističkom sektoru kao i povećanje broja posjetitelja u zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima.

Aktivnosti na projektu odvijat će se u više faza. Prva faza obuhvaća infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu, nakon čega slijedi opremanje novih prostora MCPA-a zatim razvoj novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je u suradnji s prijaviteljem pripremila i prijavila projekt te sudjeluje i u provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućava projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelja i partnera. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija 2014.-2020''.

Projektne aktivnosti:

  • Infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu - građevinski radovi zaštite, obnove i revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra upisanog u registar kulturnih dobara
  • Opremanje novih prostora Međunarodnog centra podvodne arheologije u Zadru
  • Razvoj novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja
  • Promicanje horizontalnih načela
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost

Projektom je predviđeno ulaganje u prilagodbu i razvoj novih kulturnih, znanstvenih i obrazovnih sadržaja u prostorima obnovljenog i valoriziranog kompleksa sv. Nikole u Zadru koji će na direktan ili indirektan način obogatiti turističku ponudu grada Zadra i šire.

Implementacija novih sadržaja moguća je zahvaljujući obnovi, izgradnji i opremanju novonastalih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA Zadar) čiji je direktni rezultat stvaranje adekvatnih prostornih cjelina. Valorizacija zaštićenog kulturnog dobra kroz infrastrukturna ulaganja sama po sebi predstavlja novi, inovativan i nadasve jedinstven kulturno-turistički sadržaj u gradu Zadru. Obnovljena kulturna baština omogućit će adekvatniji smještaj zaposlenika, predstavljanje kulturnih sadržaja, bolju zaštitu i prezentaciju podvodne arheološke baštine i razvoj edukativnih i znanstvenih aktivnosti MCPA te time pospješiti razvoj i predstavljanje već postojećih elemenata, ali će omogućiti i stvaranje dodatnih sadržaja.

Novostvoreni kulturni, znanstveni i obrazovni sadržaji podijeljeni su u tri kategorije:

1. Znanstveni: U novo izgrađenom prostoru Paviljona te u obnovljenim prostorima bivše crkve sv. Nikole u Zadru odvijati će se znanstvene aktivnosti centra. Planira se organizacija i provedba stručnog višednevnog znanstvenog skupa iz područja podvodne arheologije i drugih bliskih znanosti. Postojeći stručni kadar MCPA zahvaljujući svojem dugogodišnjem iskustvu i postojećoj umreženosti okupit će internacionalni tim renomiranih stručnjaka te u suradnji s TZ Zadar organizirati znanstveni skup u cilju promidžbe podvodne arheologije i jačanja kapaciteta zaposlenika MCPA, studenata, profesora sa Sveučilišta u Zadru, kolega na lokalnom i nacionalnom nivou. Rezultat ove aktivnosti je održan znanstveni skup, objavljen zbornik radova te educiran stručni kadar MCPA i šira znanstvena zajednica.

2. Obrazovni: U novo izgrađenom prostoru Paviljona te u obnovljenim prostorima bivše crkve sv. Nikole u Zadru odvijat će se edukativne aktivnosti za djecu (osnovnoškolski uzrast) putem interaktivnih radionica. Planira se ostvariti i poseban višednevni program za vrijeme školskih praznika u okviru aktivnosti eksperimentalne arheologije. Za potrebe definiranja održivog obrazovnog programa Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA Zadar) planira se angažirati vanjski stručnjak koji bi do kraja provedbe projekta izradio plan razvoja obrazovnih i kreativnih sadržaja. Rezultat ove aktivnosti su odrađene dvije radionice za djecu (do 25 djece po radionici) te izrađen plan aktivnosti radionica eksperimentalne arheologije MCPA u obnovljenom kompleksu sv. Nikole u Zadru.

3. Kulturno - turistički: U obnovljenom prostoru bivše crkve sv. Nikole predviđene su aktivnosti vezane uz prezentaciju podvodne kulturne baštine u vidu trajne prezentacije aktivnosti podvodne arheologije kao i privremenih izlaganja dodatnih sadržaja vezanih za prikazivanje istraživanja podvodne arheološke baštine. Za potrebu inovativne i interaktivne prezentacije prilagođene svim uzrastima i ciljanim skupinama, prostor bivše crkve opremit će se taktilnim ekranima i interaktivnim pločama u vidu stvaranja izložbene galerije koja će uključivati: edukativne sadržaje vezane za povijest podvodne arheologije, prikaz aktivnosti MCPA, aktualne aktivnosti te tijek obnove kompleksa sv. Nikole. Video materijali koji će se koristiti, bit će izrađeni u skladu s aktivnostima promocije i vidljivost te će biti dugoročno predstavljeni u okviru izložbene galerije. Rezultat ove aktivnosti je izložena arheološka baština i predstavljen rad Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru kao i kronološki prikaz postojanja kompleksa sv. Nikole u Zadru.

logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
logo_min_kult_mala
The project of the renovation of the complex of the former st. Nicolas church and monastery, and website development was co-funded by European Union from European Regional Development Fund.
Content of this webiste is sole liability of International Centre for Underwater Archaeology.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru ©2009.- | Izrada web stranica - Fer Projekt